Doctor (1963)

Release Date: Mar 20, 1963

Director: MS Mani, Producer: HH Ebrahim , Story: Vaikkom Chandrasekharan Nair, Music: G Devarajan, Lyricist:P Bhaskaran