Umminithanka (1961)

Release Date: Apr 14, 1961

Director: G Viswanath, Producer: PK Sathyapal , Story: Jagathy NK Achari, Music: V Dakshinamoorthy, Lyricist:P Bhaskaran,V Dakshinamoorthy,Abhayadev,Kedamangalam Sadanandan,P Gangadharan Nair